Year

President

Year

Joint Secretaries

1964 / 1966

Prof. R.S. Watson

1964 / 1965

Dr. K.E.De. S. Karunaratne

Mr. R. Rasaretnam

Dr. T. Varagunam

1967 / 1969

Dr. S.D. De Silva

1966 / 1967

Dr. A.D.P. Jayathilake

Dr. K.E.D.S. Karunaratne

1969 / 1970

Dr. C.G. Uragoda

1967 / 1968

Dr. C. Barr Kumarakulasinghe

Dr. T. Varagunam

1970 / 1971

Dr. T.H.W. Jayasekera

1968 / 1969

Dr. C. Barr Kumarakulasinghe

Dr. K. Jayasena

1972 / 1974

Dr. Mrs. S. Thurai Rajasingham

1969 / 1970

Dr. H. Ranasinghe

Dr. T. Varagunam

1974 / 1975

Prof. T. Varagunam

1970 / 1971

Dr. H. Eaton

Dr. H. Ranasinghe

1975 / 1976

Prof. H.A. Aponso

1971 / 1973

Dr. A. Sinnathamby

Dr. A.P.R. Aluvihare

1976 / 1977

Dr. M. Visuaratnam

1973 / 1974

Dr. Balasubramaniam

Dr. N. Senanayake

1977 / 1978

Prof. S.N. Arsecularatna

1974 / 1975

Dr. Balasubramaniam

Dr. U. Illangasekara

1978 / 1979

Dr. Mrs. Nanda Premathilake

1975 / 1976

Dr. Balasubramaniam

Dr. C. Chandrasekara C.

1979 / 1980

Prof. Nimal Senanayake

1976 / 1977

Dr. R. Jeyarajah

Dr. T.P. Jayawickramarah

1980 / 1981

Dr. V. Karunanandan

1977 / 1978

Dr. J. Hettarachchi

Dr. R. Jeyarajah

1981 / 1982

Dr. S. Vairavanthan

1978 / 1980

Dr. Chandrasiri N.

Dr. J. Hettarachchi

1982 / 1983

Prof. Mark Amarasinghe

1980 / 1981

Dr. C. Ratnatunga

Dr. U. Illangasekara

1983 / 1984

Prof. Valentine Basnayake

1981 / 1982

Dr. U. Illangasekara

Dr. J.C. Wijesekera

1984 / 1985

Dr. C.DE.S. Wijesundara

1982 / 1983

Dr. U. Illangasekara

Dr. J.C. Wijesekera

1985 / 1986

Prof. T.W. Wicramanayake

1983 / 1984

Dr. R. Edward

Dr. U. Illangasekara

Dr. R.D. Gunasekara

1986 / 1987

Prof. A.P.R. Aluwihare

1984 / 1985

Dr. D.W. Collure

Dr. W. Balasooriya

Dr. A.G. Buthpitiya

1987 / 1988

 

1985 / 1986

Dr. A.S.B. Wijekoon

Dr. C. Ratnatunga

Dr. J.S.M. Peris

1988 / 1989

Prof. R.G. Panabokke

1986 / 1987

Dr. Kapuwatte

Dr. A.S.B. Wijekoon

1989 / 1990

Dr. A.M.L. Beligaswatte

1987 / 1988

Dr. H.S.R. Wijemanna

Dr. E.K. Rodrigo

1990 / 1991

Prof. E . Wicramanayake

1988 / 1989

Dr. B.A.W. Balasooriya

Dr. C. Wijesekera

Dr, V.P.H. Rajapakse

1991 / 1992

Dr. Bandu Edussuriya

1989 / 1990

Dr. C. Wijesekera

Dr, V.P.H. Rajapakse

1992 / 1993

Prof. S.B. Ellepola

1990 / 1991

Dr, V.P.H. Rajapakse

Dr. N. Athureliya

1993 / 1994

Dr. Nihal Karunaratne

1991 / 1992

Dr. J. Sirisena

Dr. D.R.R. Abeysinghe

1994 / 1995

Prof. W.I. Amerasinghe

1992 / 1993

Dr. D.T. De Silva

1995 / 1996

Prof. T. Varagunam

1993 / 1994

Dr. E.K. Rodrigo

1996 / 1997

Dr. H.S.R. Wijemanna

1994 / 1995

Dr. S. Wattegama

1997 / 1998

Prof. Channa Ratnatunga

1995 / 1996

Dr. S. Mendis

1998 / 1999

Dr. Sarath Wattegama

1996 / 1997

Dr. M.D. Lamawanse

1999 / 2000

Dr. Shanthi Mendis

1997 / 1998

Dr. I.R.A. Weerasinghevaj

2000 / 2001

Dr. Parakkrama Welgama

1998 / 1999

Dr. D.N. Lekamge

2001 / 2002

Prof. A.S.B. Wijekoon

1999 / 2000

Dr. S.A.M. Kularatne

Dr. M.I. Sabanayagam

2002 / 2003

Dr. Maithrie Rajapakse

2000 / 2001

Dr. Dhammika Jayawickrama

Dr. Kanishka De Silva

2003 / 2004

Dr. L. Weeresinghe

2001 / 2002

Dr. Thlak Jayalath

2004 / 2005

Dr. W.P. Somasiri

2002 / 2003

Dr. P.K. Harischandra

Dr. Samath Dharmarathne

2005 / 2006

Prof. Upali Illangasekara

2003 / 2004

Dr. Amal Priyantha

Dr. A.M. Attygalla

2006 / 2007

Dr. Lionel Wimalasiri

2004 / 2005

Dr. Rochana Perera

Dr. A.W.M. Wazil

2007 / 2008

Dr. Ananda Jayasinghe

2005 / 2006

Dr. Asiri Abeygunawardena

Dr. Saman Karunathilake

2008 / 2009

Dr. Harith Wimalarathne

2006 / 2007

Dr. Dayananda Bandara

Dr. Samath Dharmarathne

2009 / 2010

Dr. Vajira Weerasinghe

2007 / 2008

Dr. Dushantha Madegedara

Dr. Sandya Bandara

2010 / 2011

Dr. Kanishka De Silva

2008 / 2009

Dr. S. Varathan

Dr. G. Rodrigo

2011 / 2012

Prof. Chandrika Jayasinghe

2009 / 2010

Dr. K. Naser

Dr. Shanthini Rosairo

2012 / 2013

Dr. I.N. Lekamge

2010 / 2011

Dr. Anurangani Vithana

2013 / 2014

Prof. Badra Hewavithana

2011 / 2012

Dr. K. Naser

Dr. Udaya Kalubovila

2014 / 2015

Dr. Gamini Edirisinghe

2012 / 2013

Dr. C.N. Antonypillai

Dr. Thilini Rajapakse

2015 / 2016

Prof. Neelakanthi Ratnatunga

2013 / 2014

Dr. N.S. Kalupahana

Dr. Nishantha Nanayakkara

2016 / 2017

Dr. Anoma Siribaddana

2014 / 2015

Dr. Anurangani Vithana

Prof. Shirani Ranasinghe

2017 / 2018

Prof. Samath D. Dharmaratne

2015 / 2016

Dr. Vasana Kiridana

Dr. Tharaka Dassanayake

2018 / 2019

Dr. S.M.M. Niyas

2016 / 2017

Dr. Kanchana Edirisinghe

Dr. Udaya Kalubowila

 2019/2020  Prof R.M Mudiyanse

2017 / 2018

Dr. Janaka Peiris

Dr. Manjula Peiris

   

2018 / 2019

Dr. Mohan Dias

Dr. Senthil Chandrasekaram

     2019/2020

Dr. Chathuranga Keppetiyagama

Dr. Duminda Yasaratne